Źródła finansowania myjni parowej

Podczas rozmów z tysiącami klientów, łatwo dojść do przekonania, że większość osób, które rozpoczynają działalność w branży eko-myjni, myślą o wsparciu finansowym. Gdzie, więc szukać takich informacji?

 

Można powiedzieć, że na obecną chwilę, zakup maszyn i sprzętu umożliwiają środki Urzędów Pracy i Fundusze Europejskie. Te pierwsze o wiele łatwiej uzyskać, i radzę skierować zapytanie do swojego najbliższego PUPu. Pieniądze z PUPu, adresowane głównie są do osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Urzędach Pracy odpowiadających miejscom zamieszkania beneficjenta. Wysokość dofinansowania jest w tym przypadku stała, i równa się 6-krotnej średniej pensji, czyli oscyluje w granicach 19500zł. Nie wszystkie jednak Urzędy posiadają jednakową pulę środków na aktywizację osób bezrobotnych, i dlatego może zdarzyć się tak, iż przychodząc pod koniec roku, spełniając kryteria wyznaczone, nie dostaniemy wsparcia, z braku powodu wyczerpania środków. Dlatego w przypadku starania się o dofinansowanie z Urzędów Pracy, warto robić to jak najwcześniej. Z praktyki wiem, że pod koniec roku rzadko kiedy udaje się załapać na takie wsparcie.

Urzędy Pracy oferują oprócz pieniążków na rozpoczęcie działalności, także wsparcie dla osób/firm, które już prowadzą działalność. Maksymalna kwota dofinansowania jest również 6-krotnością średniej pensji, i jest oferowana przedsiębiorcom w zamian za zatrudnienie osoby bezrobotnej na okres min.2lat. Jeżeli w okresie tym zwolnisz osobę bezrobotną, i nie przyjmiesz kolejnej, będziesz musiał oddać do Urzędu kwotę proporcjonalną do czasu zatrudnienia danej osoby. Ten rodzaj wsparcia jest dobry dla osób, które już prowadzą działalność, i chcą ją zdywersyfikować, poprzez otwarcie eko-myjni.

 

Drugim rozwiązaniem, które może pomóc Ci sfinansować Twoje plany biznesowe, to skorzystanie z Funduszy Europejskich. Zazwyczaj są to działania związane oparte na Programie Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.2 Wsparcie oraz promocja samozatrudnienia. W różnych regionach kraju programy oparte na tym poddziałaniu przybierają różne nazwy np. Pomoc na starcie albo Zielone Światło dla Przedsiębiorczości. Niezależnie jednak od nazewnictwa, formy pomocy są podobne.

Informacje podstawowe

Działanie to ukierunkowane jest na finansowe wsparcie projektów dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, a także na przedsięwzięcia z zakresu wspierania działań informacyjno – promocyjnych.

Cel

Celem działania jest promocja i wspieranie inicjatyw mających na celu tworzenie nowych miejsc pracy, oraz kreowanie pro aktywnych, pro rozwojowych postaw służących rozwojowi samozatrudnienia i przedsiębiorczości.

Przeznaczenie

Dofinansowanie dla projektów obejmujących pomoc merytoryczno-doradczą dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Uczestnicy projektów przechodzą szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności (zagadnienia prawne, księgowość, rozliczenia, podatki), tworzenia biznesplanów, podstaw nowoczesnego public relations i marketingu. Następnie, po rejestracji działalności, mogą skorzystać ze wsparcia finansowego (dotacja sięgająca 40 tys. zł i comiesięczne wsparcie pomostowe w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia wypłacane maksymalnie przez 1 rok.

Beneficjenci

O wsparcie na realizację projektu mogą się ubiegać wszystkie podmioty z wyłączeniem powiatowych urzędów pracy oraz osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność oświatową).

Grupa docelowa

O uczestnictwo w projektach mogą się starać wszystkie osoby fizyczne, w szczególności:

  • długotrwale bezrobotne (powyżej 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat),
  • do 25. roku życia,
  • po 45. roku życia,
  • niepełnosprawne,
  • zamieszkujące obszary wiejskie i miejsko-wiejskie (do 25 tys. mieszkańców),
  • kobiety, zwłaszcza matki samotnie wychowujące dzieci, kobiety powracające lub wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy.

Kryterium wykluczającym jest prowadzenie własnej działalności (firmy) w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

W praktyce na początku tej ścieżki zostaniecie poproszeni o złożenie na specjalnym formularzu krótkiego opisu, co chcielibyście robić, jaki jest Wasz pomysł na biznes. Po upływie terminu wyznaczonego na dostarczenie tych wniosków, zbiera się komisja,  która kwalifikuje lub nie pomysły do dalszego etapu. Następny etap, to już praca w grupach, pisanie biznes planów, nauka marketingu, księgowości i innych przydatnych umiejętności. Na koniec finalna ocena biznes planu przez komisję i jego akceptacja lub odrzucenie. Całość może potrwać nawet 6 miesięcy tj. od kwalifikacji pomysłu, przez akceptację biznes planu do wypłaty środków.

<< poprzednia strona                                                                                                                                    następna strona >>